Fiskevård

Kävlingeån är en av Skånes största åar men är också en av de mest påverkade vattendragen i regionen.

Sedan 1998 har det utförts undersökningar av vattenbiotop och fiskförekomst i Kävlingeån och dess tillflöden. Sammanlagt har mer än 25 mil vattendrag biotopinventerats och 44 elfisken genomförts.

Från utförda inventeringar framgår det att Kävlingeån har en mycket stor potential som producent av laxartad fisk. Under nuvarande förhållande har produktion beräknats till 14 000 havsöringsmolt.

Ett stort antal vandringshinder förhindrar dock fisken att nå de övre delarna av Kävlingeåns tillflöden. Det har registrerats 59 hinder varav 36 bedöms vara motiverade att åtgärda.

Bristfällig vattenkvalité nedströms kommunala reningsverk är en annan faktor vilket negativt påverkar produktionen av laxartad fisk.

Vatten- och Fiskemuseum Kävlingeån

Svenska Lax- och Laxöringföreningen startade under 1940-talet ett omfattande vatten- och fiskevårdsprojekt i Kävlingeån. Arbetet genomfördes inom hela avrinningsområdet med syfte att återställa naturliga miljöer för vattenlevande organismer, vilket bl. a. utfördes genom att restaurera vattenbiotoper och strandzoner med trädplanteringar. Ett av slutmålen var att lax åter skulle vandra upp i Kävlingeån för lek och utgöra en stor resurs för samhället.

I slutet av 1940-talet skapade föreningen ett vatten- och fiskemuseum på Håstadmölla som då var en etablerad undersökningssanstalt i södra Sverige.

Under 2014 har museet restaurerats för att utgöra en kunskapskälla för andra personer, föreningar och skolklasser som har intresse för vatten, fisk och miljö.

Förfrågan om visning ta kontakt med Anders Eklöv eklov[at]fiskevard.se Infoblad